Rakentamisen ja
kiinteistöjen lakiasiat
yrityksille sekä
julkisyhteisöille

yli 25 vuoden
kokemuksella.

Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy


Olen erikoistunut rakentamisen ja kiinteistöjen lakiasioihin, erityisesti urakkasopimuksiin liittyviin kysymyksiin.
Asiakkaitani ovat yritykset ja julkisyhteisöt, jotka arvostavat tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja henkilökohtaisesti tuotettuja asiantuntijapalveluja.
Hoidan erikseen sovittaessa myös muihin toimialoihin liittyviä toimeksiantoja.

 

Palvelut


Palvelen asiakkaitani koko Suomen alueella seuraavissa asioissa.

Oikeudenkäynnit

Hoidan henkilökohtaisesti, tarmokkaasti ja asenteella oikeidenkäyntiasiat käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa, korkeimmassa oikeudessa sekä välimiesoikeudeksissa.

Tavanomaisia oikeudenkäyntitoimeksiantojani ovat:

 • urakkariidat
 • suunnittelusopimusriidat ja muut konsulttisopimusriidat
 • liikehuoneistojen vuokrariidat
 • kiinteistönkauppariidat

Minulla on runsaasti kokemusta riitojen sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa. Lisäksi toimin tarvittaessa sovittelijana Suomen Asianajajaliiton sovittelusääntöjen ja Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisissa sekä vapaamuotoisissa sovitteluissa.

Konsultointi

Konsultoin kaikenkokoisia rakennuttajia, rakennusliikkeitä sekä suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoja rakennushankkeiden kaikissa vaiheissa tarveselvitysvaiheesta aina käyttöönottovaiheen jälkeiseen aikaan saakka.

Asiakkaani kääntyvät puoleeni kysymyksissä, jotka liittyvät seuraaviin asioihin:

 • urakkatarjouspyyntö, urakkatarjous ja urakkaneuvottelut
 • urakkasopimuksen laatiminen
 • reklamaatiot ja niihin vastaaminen urakan aikana
 • urakka-ajan pidentäminen
 • urakoitsijan viivästys
 • lisä- ja muutostyöt
 • rakennusvirheet
 • urakkasopimuksen purkaminen
 • urakkasuorituksen vastaanotto
 • taloudellinen loppuselvitys
 • takuuajan virhevastuu
 • takuuajan jälkeinen virhevastuu
 • hankintaoikaisu ja hankintavalitus sekä niihin vastaaminen julkisissa hankinnoissa
 • allianssihankkeiden ja integroitujen projektitoimitusten erityiskysymykset
 • oikeudellisten asiantuntijalausuntojen laatiminen erimielisyyksien osapuolille
 • kiinteistönkehityshankkeiden oikeudelliset kysymykset, kuten
  • kaavoitus,
  • rakennuspaikan hankkiminen ja
  • hankkeen toteutusmuodon valinta sekä
  • sopimusrakenteen suunnittelu

Asiakkaillani on eri kokoisia hankkeita, joissa on kysymys talonrakentamisesta, teollisuus- ja toimitilarakentamisesta, infrarakentamisesta, lvi-urakoinnista, sähköurakoinnista, muusta erikoisurakoinnista, alueurakoinnista, voimalaitosrakentamisesta sekä kaivostoimintaan liittyvästä urakoinnista.

 

 

Välimiestehtävät

Hoidan välimiestehtäviä koko Suomen alueella, erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä Pohjois-Suomessa. Otan vastaan välimiestehtäviä, joissa on kysymys rakennus- ja kiinteistöalaa sekä yrityskauppoja koskevista erimielisyyksistä. Yhden asianajajan toimistossa työskentelevänä pystyn selvittämään nopeasti ja kattavasti esteettömyyteni tarjottuun välimiestehtävään.

Pitkä kokemukseni asianajoalalta sekä oikeustieteellinen ja kauppatieteellinen koulutukseni mahdollistavat vaativien oikeudellisten ja taloudellisten kysymysten ymmärtämisen. Minulla on kokemusta sekä välimiesmenettelylain että Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisista välimiesmenettelyistä.

Annan mielelläni tarkentavaa tietoa referensseistäni. Pyydettäessä voin kertoa myös suosittelijoistani.

Ammatillinen pätevyys


Varmistan osaamiseni jatkuvalla kouluttautumisella, rakentamisen oikeuskysymyksiin keskittyvällä tutkimustyöllä ja osallistumalla järjestötoimintaan.

Koulutus

2016
oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopisto Väitöskirja: "Urakkasopimuksen muutokset -sopimusoikeudellinen tutkimus urakkasopimuksen dynaamisuudesta"
2001
kauppatieteiden lisensiaatti, Helsingin Kauppakorkeakoulu
1998
asianajaja
1997
varatuomari, Vaasan hovioikeus/Raahen käräjäoikeus
1994
oikeustieteen kandidaatti, Lapin yliopisto, opintoja Freie Universität Berliinissä

Muu ammattillinen pätevöityminen
2016
Keskuskauppakamarin välimieskoulu
2002
Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija

Kielitaito
Suomi, englanti, saksa, ruotsi

Muuta
2016

majuri (res)

Julkaisuja

Ajatuksia sopimusehtojen tulkinnasta ja kohtuullistamisesta. Juhlajulkaisu Heikki Halila 1952 – 26/5 2022. Edita, Helsinki 2022, s. 431–442.

Maanvuokrasopimuksen tulkinnasta ja sopimusehtojen kohtuullistamisesta hovioikeusratkaisun valossa. Edilex, Helsinki 2021.

YSE 1998 ja sopimuksen tulkintasäännöt. Defensor Legis 3/2019, s. 359–372.

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen tulkinnasta. Edilex, Helsinki 2019.

Urakoitsijan korvausvastuu viivästyssakon määräytymisajan jälkeisestä viivästyksestä
(oikeustapauskommentti Helsingin hovioikeus, 1.2.2018).
Edilex, Helsinki 2018.

Konsultin törkeästä tuottamuksesta hovioikeusratkaisun valossa
(oikeustapauskommentti Helsingin hovioikeus 11.10.2016).
Edilex, Helsinki 2018.

Urakkasopimus – kanteen ennenaikaisuus – sopimuksen tulkinta (oikeustapauskommentti KKO 2017:14.
Edilex, Helsinki 2017.

International Construction Projects in Finland.
Construction Law International, March 2017, s. 9–11.

Urakkasopimus – vahingonkorvaus – vastuu takuuajan jälkeen – sopimuksen tulkinta (oikeustapauskommentti KKO 2016:79).
Edilex, Helsinki 2016.

Projektinjohtopalvelusopimus – sopimuksen tulkinta (oikeustapauskommentti
Helsingin hovioikeus 30.1.2015).
Edilex, Helsinki 2016.

Urakkasopimuksen muutokset – sopimusoikeudellinen tutkimus urakkasopimuksen dynaamisuudesta.
Edita, Helsinki 2016.

Urakkariidat yleisissä tuomioistuimissa.
Rakentajain kalenteri 2014.

Urakkariidat hovioikeuksissa.
Defensor Legis 5/2013, s. 855–879.

Asianosaisvalmistelu riita-asioissa,
Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja VIII (2007), s. 123–136.

Asianajopalvelujen markkinointi tietoverkoissa.
Defersor Legis 6/2000, s. 887–909.

Asianajotoimeksiannon syntyminen verkkoympäristössä, perinteinen sopimusoikeus ja uudet haasteet.
Defensor Legis 2/2000, s. 290–313.

Väliyhteisölainsäädäntö Suomessa ja Saksassa –oikeusvertailu.
Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja, B-14,
Helsinki 1998.

Lisäksi olen laatinut kymmeniä asiantuntijakirjoituksia useissa elinkeinoelämän julkaisuissa ja sanomalehdissä liikejuridiikkaan liittyvistä aiheista.

Ammatillinen työkokemus

Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy
2008-
Omistaja
Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy
2007-2008
Osakas, johtoryhmän jäsen, Oulun toimipaikan vastaava asianajaja.
Kiinteistöt ja rakentaminen -asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.
Vahingonkorvausasiat -asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.
Yrityskaupat ja transaktiot -asiantuntijaryhmän puheenjohtaja
Asianajotoimisto Prudentum Oy
2006-2007
Osakas, hallituksen ja johtoryhmän jäsen
Asianajotalo Interlex Oy
1999-2006
Osakas, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Asianajotoimisto Ahokas & Ryynänen Avoin Yhtiö
1994-1999
Yhtiömies

Ammatillisia luottamustoimia

Suomen Asianajajaliitto

2020–2023
Hallituksen jäsen

2017–2020
Hallituksen varajäsen
2018–2020
Kiinteistö- ja rakennusoikeus -asiantuntijaryhmän jäsen
2013–2020
Sopimusoikeus ja kuluttajansuoja -asiantuntijaryhmän jäsen
2001–2017
Defensor Legis, toimitusvaliokunnan jäsen
2005–2012
Oikeuspoliittisen valiokunnan siviilioikeudellisen asiantuntijaryhmän jäsen
2005–2008
Menettelytapavaliokunnan varajäsen
2005–2008
Valtuuskunta, jäsen
2002–2008
Oulun osasto, varapuheenjohtaja
2000–2001
Oulun osasto, hallituksen jäsen
Oulun Kauppakamari
2016–
Talous- ja lakivaliokunta, jäsen
2008–2015
Laki- ja verovaliokunta, jäsen
2001–2008
Laki- ja verovaliokunta, puheenjohtaja
Yrittäjäjärjestöt
2001–2002
Oulun Yrittäjät ry:n varapuheenjohtaja
1999–2000
Oulun Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen
1999
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen
Kiinteistöliitto ry

2018–2019
Korjausrakentamistoimikunnan jäsen
Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry
2016–2019
Hallituksen jäsen

 

Väitöskirja


Juha Ryynänen

Urakkasopimuksen muutokset - Sopimusoikeudellinen tutkimus urakkasopimuksen dynaamisuudesta

Väitöstilaisuus pe 8.4.2016, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.
Väitöskirja on hankittavissa Editan verkkokaupasta: www.editapublishing.fi

Lectio Praecursoria

Väitöskirjan tiivistelmä

Urakkasopimuksella tilaaja siirtää rakennushankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä urakoitsijalle. Urakoitsija puolestaan sitoutuu urakkasopimuksella tuottamaan tilaajalle sovitun työntuloksen sovittua korvausta vastaan sovitussa ajassa. Tilaaja ja urakoitsija lyövät urakkasopimuksella tyypillisesti lukkoon rakennushankkeen toteuttamisen kannalta keskeisimmät tekijät, jotka ovat työntulos, urakkahinta ja urakka-aika. Kirjassa tarkastellaan, miten urakkasopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuvat muutokset vaikuttavat osapuolten välisessä sopimussuhteessa.

Urakkasopimus ei Suomen oikeudessa ole laissa määritelty erityinen sopimustyyppi, joten sopimusoikeuden yleisillä opeilla on keskeinen merkitys urakkasopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Sopimusoikeuden yleisten oppien uudemman tutkimuksen tarkastelulle nimenomaan urakkasopimusten näkökulmasta on ollut tarvetta, johon Urakkasopimuksen muutokset vastaa.

Yhteystiedot


Juha Ryynänen

oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden lisensiaatti
asianajaja, varatuomari

Sähköposti: juha(ät)ryynanen.fi

Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy
Sepänkatu 20 / Technopolis Ydinkeskusta, 90100 Oulu
y-tunnus 2272923-0

Ajo-ohje toimistolle

Toimisto sijaitsee osoitteessa Sepänkatu 20, Technopolis Ydinkeskusta. Pyydän ystävällisesti ilmoittautumaan pääaulassa (A-aula) olevassa vastaanotossa, josta vierailijasta ilmoitetaan minulle puhelimitse. Tulen A-aulaan vastaan.

Pysäkointi on mahdollista myös talon kellarissa sijaitsevassa pysäköintihallissa, jonne kulku on Nummikadun puolelta. Pysäköinti kerroksessa -2 on suositeltavaa. Pysäköinti maksetaan jälkikäteen automaattiin pankki- tai luottokortilla (1. ja 2. kellarikerros)tai käteisellä (1. kellarikerros). Pysäköintihallissa on opasteet A-aulaan.